കമ്പനി എക്സിബിഷൻ

ഷാങ്ഹായ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ 2021

 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(6)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-5
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(4)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(8)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(5)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(1)

2020 ഗ്വാങ്‌ഷൗ കാർഷിക പ്രദർശനം

 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(5)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(2)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(6)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(4)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(1)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(3)

2011 Qingdao അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനം

 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(2)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(5)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-1
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(4)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(1)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(6)